Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Siivouspalvelu Dust & Shine suojaa tietosi jatkossakin!

Siivouspalvelu Dust & Shine käsittelee aina niin kotitalous- kuin yritysasiakkaidensa tietoja huolellisella ja asiallisella tavalla. Asiakkaidemme tietosuoja on meille tärkeä, ja haluamme toimia mahdollisimman läpinäkyvästi.

Mitä EU:n tietosuoja-asetus tarkoittaa käytännössä Siivouspalvelu Dust & Shine:n asiakkaille?

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) koskee kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja, joten sinäkin olet varmasti saanut monta viestiä asiasta.

1) Käsittelemme tietoja, jotka sinä itse asiakkaana olet luovuttanut meille. Yhteystiedot, siivouskuvaus ja mahdolliset avaintiedot ovat keskeinen osa palveluamme.

2) Kuten tähänkin asti, huolehdimme jatkossakin, etteivät tiedot päädy vääriin käsiin ja tietoja käsitellään asianmukaisesti. Kirjalliset asiakirjat säilytetään lukollisessa kaapissa, avaimia käsitellään tarkan protokollan mukaan. Olemme varmistaneet, että käyttämämme järjestelmät noudattavat tulevaa tietosuoja-asetusta ja myös työntekijämme ovat vaitiolovelvollisia.

3) Sinulla on aina mahdollista saada seloste, mitä tietoja meillä on sinusta ja missä järjestelmässä.

4) Mikäli asiakassuhde meidän kanssa päättyy, poistamme pyynnöstäsi kaikki meillä olevat tiedot. (Pois lukien lakisääteisesti säilytettävät tiedot). Muussa tapauksessa säilytämme niitä kohtuullisen ajan.

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

Laatimispäivä 1.1.2021 (Päivitetty viimeksi 30.11.2022)

1.Rekisterin- pitäjä

Nimi: Dust & Shine, y-tunnus 2662882-4

Osoite: Tiistilänkuja 3, 02230 Espoo

puh. 040 353 2060

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

[email protected]

3.Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, Dust & Shine

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Dust & Shine:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Dust & Shine:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

Dust & Shine:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.

Dust & Shine:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.

Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Dust & Shine:n liiketoiminnan kehittämiseen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Dust & Shine:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Dust & Shine:hyn yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot
 • Sukupuoli ja kieli
 • Markkinointiviestiluvat
 • Päätelaitteen tunnistetiedot
 • Analytiikalla päätellyt tiedot
 • Ostotiedoista päätellyt kiinnostuksen kohteet
 • Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse. Tämän lisäksi saatamme hankkia lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. luottopalveluiden tarjoajalta laskupalveluita varten
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Dust & Shine:n ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
 1. Henkilötietojen säilytysaika

Dust & Shine säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.

Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita henkilötietoja luovutetaan Dust & Shine:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Dust & Shine:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta Dust & Shine:n tai Dust & Shine:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Dust & Shine:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

10.Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

10.1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Dust & Shine kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Dust & Shine:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Dust & Shine voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

10.2. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Dust & Shine:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10.3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Dust & Shine:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Dust & Shine:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Dust & Shine ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 1. Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Dust & Shine voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

11.1. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

11.2. Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Dust & Shine:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Dust & Shine:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Dust & Shine:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 1. Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Dust & Shine voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Yleiset Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Koska työskentelemme yksityishenkilöiden kotona on asiakkaidemme luottamus meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen. Tässä yleiset sopimusehdot, jokaisen palvelun sivuilta voit ladata palvelukohtaiset lisäehdot.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Dust & Shine tuottaa Asiakkaalle siivouspalvelua. Sopimuksen kohde on Asiakkaan määräämä yksityisasunto.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä yleiset sopimusehdot, suullisen tai kirjalliset esim. sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Dust & Shine voi suorittaa tilatun palvelun, sovittujen aikataulujen ja työohjeiden mukaisesti.

Kertaluontoisen siivouksen esim. (kotisiivous, muuttosiivous, loppusiivous, suursiivous ja ikkunoiden pesu) osalta sopimus on voimassa sen tilatun palvelun ehtojen mukaisesti mikä kulloinkin kyseessä. Säännöllisen ja vakituisesti esim. kerran viikossa tehtävän siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palvelut

Dust & Shine suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Dust & Shine:n arvion määrittelemissä aikarajoissa. Asiakkaan tulee antaa Dust & Shine:lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti sekä huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

Kertaluontoisissa siivouksissa esim. muuttosiivous, loppusiivous, ikkunoiden pesu tai suursiivous tilaa Asiakas Dust & Shine:ltä siivousaikaa tunneissa. Dust & Shine ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa. Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan mahdollisesta lisäajasta Asiakkaan kanssa, ennen lisätöiden aloittamista. Jos asiakas ei ole halukas lisäämään työaikaa, työ suoritetaan siltä osin, kun työhön etukäteen arvioitu aika riittää. Jos Dust & Shine:n aikataulut eivät anna myöten jatkaa lisätyöaikaa, suoritetaan työ vain etukäteen tilatun tai arvioidun ajan puitteissa.

Säännöllisissä viikoittaisissa sopimussiivouksissa Dust & Shine sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

Reklamaatio

Säännöllisissä sopimussiivouksissa mahdollisesti havaituista puutteista Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti esim. sähköposti tai tekstiviestitse 48 tunnin sisällä työn suorituksesta, muussa tapauksessa työ luetaan Asiakkaan puolelta hyväksytyksi. Mahdolliset puutteet korjataan Dust & Shine:n toimesta ilman lisäveloitusta kahden arkipäivän kuluessa reklamoinnista.

Suursiivouksissa, ikkunoiden pesussa sekä loppu- ja muuttosiivouksissa Asiakas sitoutuu saapumaan paikalle siivouksen valmistuttua tarkistamaan ja hyväksymään siivoustyöt. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan tarkastuksen yhteydessä mahdollisista puutteista siivouksessa. Jos asiakas ei saavu paikalle tarkistamaan siivouskohdetta, luetaan siivous hyväksytyksi. Dust & Shine ilmoittaa asiakkaalle vähintään tuntia ennen töiden valmistumista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saapua paikalle tarkistamaan ja hyväksymään työ.

Hinnat, laskutus ja palvelumaksujen muutokset

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot, tilausvahvistuksen tai tarjouksen sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisävero kannan mukainen arvonlisävero, pois lukien arvonlisäverottomat siivouspalvelut.

Kertaluontoisissa siivouksissa maksaminen tapahtuu esimerkiksi yleisimmillä maksukorteilla siivouskohteessa tai sähköpostiin toimitetulla ennakkolaskulla. Halutessanne laskun maksuajalla, pidätämme oikeuden luottotietotarkistukseen.

Säännöllinen siivous laskutetaan kerran kuukaudessa tai siivouskerran jälkeen jälkikäteen. Asiakas voi tilata laskun e-laskuna omasta verkkopankista tai laskun sähköpostiin. Paperi- ja sähköpostilaskusta veloitamme 2€.

Dust & Shine pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin sopimuskauden aikana. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Palvelumaksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen, kertasiivous

Kertasiivouksissa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa siivoussopimus ilmoittamalla siitä Dust & Shine:lle kirjallisesti. Irtisanominen, siivouksen siirtäminen tai peruuttaminen on mahdollista ilmoittaa kaksi (2) vuorokautta ennen palvelun suorittamista. Irtisanottaessa, siirtäessä siivousta tai peruuttaessa siivous alle kahden (2) vuorokauden sisällä palvelun sovitusta suorittamisesta pidättää Dust & Shine oikeuden laskuttaa asiakasta kolmen (3) tuntia vastaavasta palvelusta, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Dust & Shine sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ennakkoon maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta tai peruuttamisesta.

Kertasiivouksissa Dust & Shine pidättää oikeuden irtisanoa tai peruuttaa sopimus kirjallisesti välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen säännöllinen kotisiivous

Asiakkaalla ja Dust & Shine:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sopimusasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua siivous 24 tuntia ennen siivousta ilman veloitusta, muussa tapauksessa Dust & Shine:llä on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta täysi hinta.

Ylivoimainen este

Dust & Shine ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. Vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös auto väylä ruuhkia, liikenneonnettomuuksia, työntekijöiden sairastumisia sekä kulkutauteja.

Luottamuksellisuus

Kaikki Dust & Shine:n työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat vaitiolo velvollisia, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään Asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa, jonka ovat saaneet tietoonsa. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Dust & Shine ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Tietosuoja

Dust & Shine noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Dust & Shine:n markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Vastuu ja vakuutukset

Dust & Shine vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Dust & Shine:n tai Dust & Shine:n yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää käsittelemään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. Sohvat, pöydät, jääkaapit, pesukoneet yms. Dust & Shine:n ei vastaa välillisistä vahingoista missään olosuhteissa. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Dust & Shine:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

 Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ota Yhteyttä

040 353 20 60

[email protected]

 

Avoinna

Ma  –  Pe — 8 – 17
lauantai — 10 – 14
Sunnuntai — Suljettu

Kotisiivous    Muuttosiivous    Ikkunapesu   Yritys    Yhteystiedot    Rekrytointi

Espoo   Kauniainen  Helsinki  Vantaa

Dust & Shine Siivous Palvelu
Tiistilänkuja 3, 02230 Espoo
Y-tunnus 2662882-4

Tietosuojaseloste | Yleiset Sopimusehdot

dust shine company logo 1

You cannot copy content of this page